JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Nederlandse Varenvereniging

Shop Facebook Contact

AVG verklaring

Verklaring omtrent privacy

Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG; de 'privacywet') die bepaalt dat alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identicifeerbare natuurlijke persoon alleen op een veilige manier en met toestemming van de betrokene mogen worden gebruikt en verwerkt (bescherming van de persoonlijke levenssfeer), is de vereniging met ingang van 25 mei 2018 verplicht het volgende onder uw aandacht te brengen.

De Nederlandse Varenvereniging verzamelt en gebruikt een beperkte hoeveelheid persoonlijke gegevens van de leden. Dit betreft uitsluitend gegevens die nodig zijn voor de reguliere gang van zakenvan een vereniging. De vereniging verzamelt en gebruikt niet meer persoonsgegevens dan nodig om het ledenbestand op orde te houden en kennis met u te delen. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van ons tijdschrift VarenVaria per post en de Nieuwsbrief naar het door u opgegeven e-mailadres. Uw gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. alleen bevoegde bestuursleden hebben toegang tot uw persoonsgegevens. De vereniging beveiligt uw gegevens in overeenstemming met de stand van de techniek. Dit houdt bijvoorbeeld in dat voor de website 'https' wordt gebruikt en de opgeslagen gegevens altijd met een wachtwoord zijn beveiligd.

 

Nederlandse Varenvereniging